УРЕЂИВАЧКА ПОЛИТИКА

Нaучни чaсoпис ургeнтнe мeдицинe ХAЛO 194 (ISSN: 2334-6477) je чaсoпис Грaдскoг зaвoдa зa хитну мeдицинску пoмoћ, Бeoгрaд, рeгистрoвaн кao срeдствo jaвнoг инфoрмисaњa 1996. гoдинe. Дo 2012 гoд. прeтхoдник чaсoписa je биo регистрован пoд нaзивoм Нaучни чaсoпис ургeнтнe мeдицинe - Хaлo 94 (ISSN: 0354-2777) и oбjaвљивaн у штaмпaнoj фoрми.  

Oд 1. jaнуaрa 2013. гoдинe Нaучни чaсoпис ургeнтнe мeдицинe - Хaлo 194, сe oбjaвљуje искључивo у eлeктрoнскoj фoрми и бeсплaтнo je дoступaн нa интeрнeт aдрeси чaсoписa (https://halo194.rs) кao и нa сajту Грaдскoг зaвoдa зa хитну мeдицинску пoмoћ Бeoгрaд https://beograd94.rs/index.php/едукација/часопис-хало-194

Урeдништвo у сaрaдњи сa Кaтeдрoм ургeнтнe мeдицинe Meдицинскoг фaкултeтa у Бeoгрaду, oбjaвљуje рaдoвe из свих oблaсти ургeнтнe мeдицнe, и срoдних струкa.

Часопис Нaучни чaсoпис ургeнтнe мeдицинe - Хaлo 194 објављује оригиналне, претходно необјављене радове: oригинaлнe научне рaдoвe, сaoпштeњa, прикaзe бoлeсникa, прeглeдe из литeрaтурe, рaдoвe из истoриje мeдицинe, рaдoвe зa прaксу, вoдичe клиничкe прaксe, извeштaje с кoнгрeсa и стручних сaстaнaкa, стручнe вeсти, прикaзe књигa и дoписe зa рубрикe Сeћaњe, In memoriam и Promemoria, кao и кoмeнтaрe и писмa Урeдништву у вeзи с oбjaвљeним рaдoвимa.

Часопис Нaучни чaсoпис ургeнтнe мeдицинe - Хaлo 194 је доступан у режиму отвореног приступа.

Радови морају бити написани на српском или енглеском језику, са резимеима на енглеском и српском језику.

Часопис излази три пута годишње.

У часопису Нaучни чaсoпис ургeнтнe мeдицинe - Хaлo 194 објављују се радови из следећих области: ургентне медицине, опште медицине, интерне медицине, кардиологије, алергологије, пулмологије, ендокринологије, неурологије, неурохирургије, трауматологије и других области медицине.

Часопис се индексира у SCI индексу и припада категорији М53.

Дигиталне копије свезака часописа архивирају се у Дигиталном репозиторијуму Народне библиотеке. 

ОБАВЕЗЕ УРЕДНИКА И РЕДАКЦИЈЕ

Главни уредник/ одговорни уредник/ заменик главног и одговорног уредника / уређивачки одбор часописа Нaучни чaсoпис ургeнтнe мeдицинe - Хaлo 194 доноси коначну одлуку о томе који ће се рукописи објавити. Приликом доношења одлуке главни уредник / одговорни уредник/ заменик главног и одговорног уредника / уређивачки одбор руководи се уређивачком политиком водећи рачуна о законским прописима који се односе на клевету, кршења ауторских права и плагирање.

Главни уредник/ одговорни уредник/ заменик главног и одговорног уредника / уређивачки одбор задржава дискреционо право да примљене рукописе процени и не објави, уколико утврди да не одговарају прописаним садржинским и формалним критеријумима. У редовним околностима, редакција обавештава аутора о томе да ли је прихватила текст у року од три месеца од датума пријема рукописа.

Главни уредник/ одговорни уредник/ заменик главног и одговорног уредника / уређивачки одбор не сме имати било какав сукоб интереса у вези са рукописима које разматрају. Ако такав сукоб интереса постоји, о избору рецензената и судбини рукописа одлучује Научни одбор часописа. Уредник и чланови уређивачког одбора су дужни да благовремено пријаве постојање сукоба интереса.

Главни уредник/ одговорни уредник/ заменик главног и одговорног уредника / уређивачки одбор је дужан да суд о рукопису доноси на основу његовог садржаја, без расних, полних/родних, верских, етничких или политичких предрасуда.

Уредник/ци и чланови уређивачког одбора не смеју да користе необјављен материјал из предатих рукописа за своја истраживања без изричите писане дозволе аутора, а информације и идеје изнесене у предатим рукописима морају се чувати као поверљиве и не смеју се користити за стицање личне користи.

ОБАВЕЗЕ АУТОРА

Аутори гарантују да рукопис представља њихов оригиналан допринос, да није објављен раније и да се не разматра за објављивање на другом месту. Истовремено предавање истог рукописа у више часописа представља кршење етичких стандарда. Такав рукопис се моментално искључује из даљег разматрања.

У случају да је послати рукопис резултат научноистраживачког пројекта или да је, у претходној верзији, био изложен на скупу у виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), детаљнији подаци о пројекту, конференцији и слично, наводе се у Напомени на крају текста. Такође, уколико је рад претходно саопштен на неком стручном састанку, навести званичан назив скупа, место и време одржавања, да ли је рад и како публикован (нпр. исти или другачији наслов или сажетак). Рад који је већ објављен у неком часопису не може бити прештампан у Нaучни чaсoпис ургeнтнe мeдицинe - Хaлo 194.

Аутори су дужни да се придржавају етичких стандарда који се односе на научноистраживачки рад. Рукописи о истраживањима на људима треба да садрже изјаву у виду писаног пристанка испитиваних особа у складу с Хелсиншком декларацијом и одобрење надлежног етичког одбора да се истраживање може извести и да је оно у складу с правним стандардима. Експериментална истраживања на хуманом материјалу и испитивања вршена на животињама треба да садрже изјаву етичког одбора установе и треба да су у сагласности с правним стандардима.Аутори гарантију и да рукопис не садржи неосноване или незаконите тврдње и не крши права других. Издавач неће сносити никакву одговорност у случају испостављања било каквих захтева за накнаду штете.

Садржај рада

Рад треба да садржи довољно детаља и референци како би се рецензентима, а потом и читаоцима омогућило да провере тврдње које су у њему изнесене. Намерно изношење нетачних тврдњи представља кршење етичких стандарда.

Аутори сносе сву одговорност за садржај предатих рукописа и дужни су да, ако је то потребно, пре њиховог објављивања прибаве сагласност свих лица или институција које су непосредно учествовале у истраживању које је у рукопису представљено.

Аутори који желе да у рад укључе илустрације, табеле или друге материјале који су већ негде објављени дужни су да за то прибаве сагласност носилаца ауторских права. Материјал за који такви докази нису достављени сматраће се оригиналним делом аутора.

Ауторство

Аутори су дужни да као ауторе наведу само она лица која су значајно допринела садржају рукописа, односно дужни су да сва лица која су значајно допринела садржају рукописа наведу као ауторе. Ако су у битним аспектима истраживачког пројекта и припреме рукописа учествовала и друга лица која нису аутори, њихов допринос треба поменути у напомени или захвалници.

Навођење извора

Аутори су дужни да исправно цитирају изворе који су битно утицали на садржај истраживања и рукописа. Информације које су добили у приватном разговору или кореспонденцији са трећим лицима, приликом рецензирања пријава пројеката или рукописа и слично, не смеју се користити без изричите писане дозволе извора.

Плагијаризам

Плагирање, односно преузимање туђих идеја, речи или других облика креативног израза и представљње као својих, представља грубо кршење научне и издавачке етике. Плагирање може да укључује и кршење ауторских права, што је законом кажњиво.

Плагијат обухвата следеће:

 • дословно или готово дословно преузимање или смишљено парафразирање (у циљу прикривања плагијата) делова текстова других аутора без јасног указивања на извор или обележавање копираних фрагмената (на пример, коришћењем наводника);
 • копирање слика или табела из туђих радова без правилног навођења извора и/или без дозволе аутора или носилаца ауторских права.

Упозоравамо ауторе да се за сваки рукопис проверава да ли је плагијат.

Рукописи код којих постоје јасне индиције да се ради о плагијату биће аутоматски одбијени и пријављени Етичком одбору и директору установе у којој је аутор запослен.

Ако се установи да је рад који је објављен у часопису плагијат, исти ће бити повучен у складу са процедуром описаном под Повлачење већ објављених радова, а ауторима ће бити привремено забрањено да објављују у часопису 

Сукоб интереса

Аутори су дужни да у раду укажу на финансијске или било које друге сукобе интереса који би могли да утичу на изнесене резултате и интерпретације.

Грешке у објављеним радовима

У случају да аутори открију важну грешку у свом раду након његовог објављивања, дужни су да моментално о томе обавесте уредника или издавача и да са њима сарађују како би се рад повукао или исправио.

Предавањем рукописа редакцији Нaучног чaсoписа ургeнтнe мeдицинe - Хaлo 194 аутори се обавезују на поштовање наведених обавеза.

ОБАВЕЗЕ РЕЦЕНЗЕНАТА

Рецензенти су дужни да стручно, аргументовано, непристрасно и у задатим роковима доставе уреднику оцену научне вредности рукописа.

Рецензенти евалуирају радове у односу на усклађеност теме рада са профилом часописа, релевантност истраживане области и примењених метода, оригиналност и научну релевантност података изнесених у рукопису, стил научног излагања и опремљеност текста научним апаратом.

Рецензент који има основане сумње или сазнања о кршењу етичких стандарда од стране аутора дужан је да о томе обавести уредника. Рецензент треба да препозна важне објављене радове које аутори нису цитирали. Он треба да упозори уредника и на битне сличности и подударности између рукописа који се разматра и било којег другог објављеног рада или рукописа који је у поступку рецензије у неком другом часопису, ако о томе има лична сазнања. Ако има сазнања да је исти рукопис разматра у више часописа у исто време, рецензент је дужан да о томе обавести уредника.

Рецензент не сме да буде у сукобу интереса са ауторима или финансијером истраживања. Уколико постоји сукоб интереса, рецензент је дужан да о томе моментално обавести уредника.

Рецензент који себе сматра некомпетентним за тему или област којом се рукопис бави дужан је да о томе обавести уредника.

Рецензија мора бити објективна. Коментари који се тичу личности аутора сматрају се непримереним. Суд рецензената мора бити јасан и поткрепљен аргументима.

Рукописи који су послати рецензенту сматрају се поверљивим документима. Рецензенти не смеју да користе необјављен материјал из предатих рукописа за своја истраживања без изричите писане дозволе аутора, а информације и идеје изнесене у предатим рукописима морају се чувати као поверљиве и не смеју се користити за стицање личне користи.

ПОСТУПАК РЕЦЕНЗИЈЕ

Примљени радови подлежу рецензији. Циљ рецензије је да уреднику помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба прихватити или одбити и да кроз процес комуникације са ауторима побољша квалитет рукописа. 

Рецензија је анонимна. Временски рок у оквиру ког рецензија мора бити завршена је месец дана. Рецензија је бесплатна, тј. рецензенти не добијају хонораре.

Избор рецензената спада у дискрециона права уредника. Рецензенти морају да располажу релевантним знањима у вези са облашћу којом се рукопис бави и не смеју бити из исте институције као аутор, нити то смеју бити аутори који су у скорије време објављивали публикације заједно (као коаутори) са са било којим од аутора поднесеног рада.

У главној фази рецензије, главни уредник шаље поднесени рад двојици рецензената стручњака за научну област којом се рад бави. Рецензентски образац садржи низ питања на која треба одговорити, а која рецензентима указују који су то аспекти које треба обухватити како би се донела одлука о судбини једног рукописа. У завршном делу обрасца, рецензенти морају да наведу своја запажања и предлоге како да се поднети рукопис побољша. У случају сукобљених мишљења, ангажује се и трећи рецензент.

Током читавог процеса, рецензенти делују независно једни од других. Рецензентима није познат идентитет других рецензената. Ако одлуке рецензената нису исте (прихватити / одбити), главни уредник може да тражи мишљење других рецензената.

Током поступка рецензије уредник може да захтева од аутора да доставе додатне информације (укључујући и примарне податке), ако су оне потребне за доношење суда о научном доприносу рукописa. Уредник и рецензенти морају да чувају такве информације као поверљиве и не смеју их користити за стицање личне користи.

Редакција је дужна да обезбеди контролу квалитета рецензије. У случају да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецензије, редакција ће проверити да ли је рецензија објективна и да ли задовољава академске стандарде. Ако се појави сумња у објективност или квалитет рецензије, уредник ће тражити мишљење других рецензената.

РАЗРЕШАВАЊЕ СПОРНИХ СИТУАЦИЈА

Сваки појединац или институција могу у било ком тренутку да уреднику и/или редакцији пријаве сазнања о кршењу етичких стандарда и другим неправилностима и да о томе доставе неопходне информације/доказе.

Провера изнесених навода и доказа

 • Главни уредник/ одговорни уредник/ заменик главног и одговорног уредника ће у договору са уређивачким одбором одлучити о покретању поступка који има за циљ проверу изнесених навода и доказа.
 • Током тог поступка сви изнесени докази сматраће се поверљивим материјалом и биће предочени само оним лицима која су директно укључена у поступак.
 • Лицима за која се сумња да су прекршила етичке стандарде биће дата могућност да одговоре на оптужбе изнесене против њих.
 • Ако се установи да је заиста дошло до неправилности, процениће се да ли их треба окарактерисати ако мањи прекршај или грубо кршење етичких стандарда.

Мањи прекршај

Ситуације окарактерисане као мањи прекршај решаваће се у директној комуницкацији са лицима која су прекршај учинила, без укључивања трећих лица, нпр.:

 • обавештавањем аутора/рецензената да је дошло до мањег прекршаја који је проистекао из неразумевања или погрешне примене академских стандарда;
 • писмо упозорења аутору/рецензенту који је учнио мањи прекршај.

Грубо кршење етичких стандарда

Одлуке у вези са грубим кршењем етичких стандарда доноси главни уредник/ одговорни уредник/ заменик главног и одговорног уредника у сарадњи са уређивачким одбором и, ако је то потребно, малом групом стручњака. Мере које ће предузети могу бити следеће (и могу се примењивати појединачно или истовремено):

 • објављивање саопштења или уводника у ком се описује случај кршења етичких стандарда;
 • слање службеног обавештења руководиоцима или послодавцима аутора/рецензента;
 • повлачење објављеног рада у складу са процедуром описаном под Повлачење већ објављених радова;
 • ауторима ће бити забрањено да током одређеног периода шаљу радове у часопис;
 • упознавање релевантних стручних организација или надлежних органа са случајем како би могли да предузму одговарајуће мере.

Приликом разрешавања спорних ситуација редакција часописа редакција се руководи смерницама и препорукама Одбора за етику у издаваштву (Committee on Publication Ethics – COPE): http://publicationethics.org/resources/.

ПОВЛАЧЕЊЕ ВЕЋ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

У случају кршења права издавача, носилаца ауторских права или аутора, повреде професионалних етичких кодекса, тј. у случају слања истог рукописа у више часописа у исто време, лажне тврдње о ауторству, плагијата, манипулације подацима у циљу преваре, као и у свим другим случајевима грубог кршења етиких стандарда, објављени рад се мора повући. У неким случајевима већ објављени рад се може повући и како би се исправиле накнадно уочене грешке.

Стандарди за разрешавање ситуација када мора доћи до повлачења рада дефинисани су од стране библиотека и научних тела, а иста пракса је усвојена и од стране часописа Нaучни чaсoпис ургeнтнe мeдицинe - Хaлo 194: у електронској верзији изворног чланка (оног који се повлачи) успоставља се веза (HTML линк) са обавештењем о повлачењу. Повучени чланак се чува у изворној форми, али са воденим жигом на PDF документу, на свакој страници, који указује да је чланак повучен (RETRACTED).

ОТВОРЕНИ ПРИСТУП

Часопис Нaучни чaсoпис ургeнтнe мeдицинe - Хaлo 194 је доступан у режиму отвореног приступа. Чланци објављени у часопису могу се бесплатно преузети са сајта часописа https://halo194.rs и користити у едукативне сврхе.

Часопис не наплаћује APC (Article Processing Charge).

АРХИВИРАЊЕ

Објављена верзија Нaучног чaсoписа ургeнтнe мeдицинe - Хaлo 194 у PDF формату депонује се у репозиторијум Народне библиотеке Србије, СЦИ индекс и на сајт Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд.

АУТОРСКА ПРАВА

Аутори задржавају ауторска права, а издавачу дају неексклузивно право да објави рукопис:

Издавачу се дају следећа нeексклузивна права:

 • право да репродукује и дистрибуира рукопис у штампаном облику, укључујући и штампање на захтев;
 • право на штампање пробних примерака, репринт и специјалних издања рукописа;
 • право да рукопис преведе на друге језике;
 • право да рукопис репродукује користећи фотомеханичка или слична средства, укључујући, али не ограничавајући се на фотокопирање, и право да дистрибуира ове копије;
 • право да рукопис репродукује и дистрибуира електронски или оптички користећи све носиоце података или медија за похрањивање, а нарочито у машински читљивој/дигитализованој форми на носачима података као што су хард диск, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), мини диск, траке са подацима, и право да репродукује и дистрибуира рукопис са тих преносника података;
 • право да сачува рукопис у базама података, укључујући и онлајн базе података, као и право преноса рукописа у свим техничким системима и режимима;
 • право да рукопис учини доступним јавности или затвореним групама корисника на основу појединачних захтева за употребу на монитору или другим читачима (укључујући и читаче електонских књига), и у штампаној форми за кориснике, било путем интернета, онлајн сервиса, или путем интерних или екстерних мрежа.

Аутори задржавају ауторска права над објављеним чланком.

ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

Изнесени ставови у објављеним радовима не изражавају ставове уредника и чланова редакције часописа. Аутори преузимају правну и моралну одговорност за идеје изнесене у својим радовима. Издавач неће сносити никакву одговорност у случају испостављања било каквих захтева за накнаду штете.

O nama

Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194 je časopis Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Beograd. Registrovan je kao sredstvo javnog informisanja rešenjem Republičkog ministarstva za informisanje broj: 2206 od 22.07.1996. godine.

Prijavite se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter!
Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).
Prihvatam Odbijam