Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194 je časopis Zavoda za urgentnu medicinu Beograd. Registrovan je kao sredstvo javnog informisanja rešenjem Republičkog ministarstva za informisanje broj: 2206 od 22.07.1996. godine. Na zajedničkoj sednici Saveta i Stručnog odbora Sistema biomedicinskih naučnih informacija Srbije (SBMNI) održanoj 20.12.1996. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu doneta je sledeća odluka: Prihvata se časopis “Halo 94” kao časopis od značaja za Sistem BMNI Srbije i kao takav biće indeksiran u domačoj bazi podataka “Biomedicina Serbica”. Na osnovu mišljenja Ministarstva za nauku i tehnologiju, broj: 413-00-430/98-01, Naučni časopis urgentne medicine “HALO 94” je publikacija od posebnog interesa za nauku i na nju se ne plaća opšti porez na promet.

Promenom broja telefona hitne pomoći u Srbiji, 2013. godine menja se naziva časopisa u Naučni časopis Urgentne medicine “HALO 194”.

Uredništvo časopisa u saradnji sa Katedrom urgentne medicine, Medicinskog fakulteta u Beogradu, objavljuje radove iz svih oblasti urgentne medicine, i srodnih struka. Časopis objavljuje: originalne radove, saopštenja, prikaze bolesnika, preglede iz literature, aktuelne teme, radove iz istorije medicine, radove za praksu, vodiče kliničke prakse, izveštaje s kongresa i stručnih sastanaka, stručne vesti, prikaze knjiga, dopise za rubrike Sećanje, In memoriam i Promemoria, kao i komentare i pisma Uredništvu u vezi s objavljenim radovima.

Svi prispeli rukopisi šalju se na stručnu, autonomnu recenziju. Ukoliko recenzenti smatraju da rukopis treba modifikovati ili izmeniti, od autora se zahteva da dostave potrebne izmene ili dopune teksta ili da pruže argumentantno objašnjenje o njihovom neslaganju sa komentarom koji su sugerisali recenzenti. Štampaće se samo radovi koji nisu prethodno nigde objavljivani (delimično ili u celosti), niti se razmatraju za objavljivanje u drugim časopisima. Svaki pokušaj plagijarizma ili autoplagijarizma kažnjava se (zabrana objavljivanja radova svim autorima u Naučnom časopisu urgentne medicine “HALO 194” u vremenskom periodu zavisno od stepena plagijarizma i o tome se obaveštava rukovodstvo institucija u kojima autori rade, kao i njihova strukovna udruženja). Konačnu odluku o prihvatanju rada za štampu donosi glavni i odgovorni urednik.

Časopis se štampa na srpskom jeziku, sa kratkim sadržajem prevedenim na engleski jezik. Prioritet imaju radovi napisani na engleskom jeziku sa kratkim sadržajem na srpskom i engleskom jeziku.

Prе pоdnоšеnjа rukоpisа svi аutоri trеbа dа prоčitајu Uputstvо zа аutоrе, gdе ćе prоnаći svе pоtrеbnе infоrmаciје о pisаnju i priprеmi rаdа. Rаd se mora pripremiti prеmа dаtim prоpоziciјаmа, јеr u suprotnom Urеdništvо mоžе оdlоžiti оbјаvlјivаnjе rаdа ili čаk оdbiti njеgоvо publikоvаnjе. Pridržаvаnjеm uputstvа zа priprеmu rаdа znаtnо ćе sе skrаtiti vrеmе cеlоkupnоg prоcеsа dо оbјаvlјivаnjа rаdа u čаsоpisu, štо ćе pоzitivnо uticаti nа kvаlitеt člаnаkа i rеdоvnоst izlаžеnjа svеzаkа. Podnošenje rukopisa i objavljivanje radova je besplatno, a od autora se zahteva da izdavaču dodele autorska prava. Autori prihvataju punu odgovornost za tačnost svih sadržaja unutar rukopisa. Reprodukcija ili ponovljeno objavljivanje bilo kog dela rukopisa iz Naučnog časopisa urgentne medicine "Halo 194" zahteva odobrenje izdavača.

Naučni časopis urgentne medicine HALO 194 od 1. januara 2020. godine počeo je sa primenom onlajn sistema e-Ur: Elektronsko uređivanje  (http://scindeks-eur.ceon.rs) koji je razvio Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON). U skladu s tim, menja se dosadašnji način dostavljanja radova (članaka i recenzija). Radovi će se od sada dostavljati preko sistema e-Ur.

Svi korisnici sistema: autori, recenzenti i urednici moraju biti registrovani sa jednoznačnom imejl adresom. Registraciju je moguće izvršiti na adresu: http://aseestant.ceon.rs/index.php/halo/user

Prilikom prijave rada u sistem elektronskog uređivanja Naučnog časopisa urgentne medicine „Halo 194“ neophodno je priložiti izjavu da su ispunjeni svi postavljeni tehnički zahtevi uključujući i izjavu potpisanu od strane svih autora i koautora da rad nije ranije ni u celini niti delimično objavljen niti prihvaćen za štampanje u drugom časopisu. Izjava o pojedinačnom doprinosu autora mora biti potpisana od strane svakog autora rada, skenirana i poslata uz rad kao dopunska datoteka. Takođe, autori su obavezni da dostave i potpisanu izjavu o nepostojanju sukoba interesa. Tim postupkom svi autori postaju odgovorni za ispunjavanje svih postavljenih uslova, čemu sledi odluka o prihvatanju za dalji uređivački postupak. Sistem Aseestant: elektronskog uređivanja časopisa podrazumeva korišćenje servisa CrossCheck, pa se svi prijavljeni radovi automatski, pre prvog koraka uređivačkog postupka, proveravaju na plagijarizam ili autoplagijarizam. Prihvaćeni radovi objavljuju se po redosledu koji određuje Uređivački odbor na predlog glavnog i odgovornog urednika.

O nama

Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194 je časopis Zavoda za urgentnu medicinu Beograd. Registrovan je kao sredstvo javnog informisanja rešenjem Republičkog ministarstva za informisanje broj: 2206 od 22.07.1996. godine.

Kontakt

Uredništvo časopisa
"Naučni časopis urgentne medicine HALO 194"

Telefon: +381 11 3615 015
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Zavod za urgentnu medicinu Beograd
Franše d'Epera 5
11000 Beograd
Srbija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter!
Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).